Poliitikaülevaade 4/2012: Noored ja sotsiaalne kaasatus

Seekordse poliitikaülevaate keskseks teemaks on noorte sotsiaalne kaasatus EL sotsiaal- ja tööhõivepoliitika kontekstis. Ühiskonnaliikmete suurem sotsiaalne kaasatus on tänase Euroopa Liidu (EL) sotsiaalvaldkonna kesksemaid eesmärke, mida püütakse saavutada erinevate poliitikameetmetega. Üheks selle poliitika olulisemaks sihtrühmaks on kujunenud noored, sest enamikes Euroopa riikides on noored kõige haavatavamaks riskirühmaks tööturul. Noorte sotsiaalse haavatavuse vähendamise kaudu ning just eelkõige noorte osaluse ja ühiskondliku seotuse suurendamise teel loodetakse tõsta ühiskonna jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet. Seekordne poliitikaülevaade avabki EL sotsiaalse kaasatuse puhul kasutatavad põhimõisted nagu sotsiaalne sidusus, sotsiaalne tõrjutus, vaesus, sotsiaalne mobiilsus, sotsiaalne kapital jne ning annab ülevaade olulisematest poliitikadokumentidest, mis moodustavad vajaliku õiguslik-poliitilise tausta noorte sotsiaalse olukorra paremaks mõistmiseks. Poliitikaülevaate teises osas võrreldakse olulisemate poliitikaindikaatorite abil Eesti noorte olukorda Euroopa eakaaslastega. Tuuakse esile Eesti senised peamised saavutused ning samuti valdkonnad, milles on meil vaja veel uusi lahendusi välja töötada või olemasolevaid täiendada ja arendada.

Poliitikaülevaatega on võimalik tutvuda siis: Noored ja sotsiaalne kaasatus.pdf (1.08 MB)

Poliitikaülevaate trükise tellimiseks palume pöörduda noorteseire@praxis.ee või Eesti Noorsootöö Keskuse (kaisa.orunuk@entk.ee) poole.

Poliitikaülevaate põhjal toimus 19. septembril 2012 noorteseire mõttehommik "Märka noort – miks, kes ja kuidas?". 

Mõttehommiku ettekanded:
Praxise avatervitus.pdf (434 KB)
Sotsiaalne tõrjutus ja selle põhjused.Valter Parve.pdf (57.6 KB)
Kuidas jõuda abivajava nooreni? Pärnu kogemus. Lea Mardik.pdf (286 KB)
Laste abistamine ja lapse õiguste põhimõtted. Andra Reinomägi.pdf (383 KB)

Mõttehommiku kokkuvõtega saab tutvuda siin: Kokkuvõte.pdf (3.4 MB)

Mh19.09.12 1 Mh19.09.12 2

Mh19.09.12 3 Mh19.09.12 4