Toimetulek ja heaolu » Üksikvanemate vaesus: Üksikvanemate vaesus

Suhtelise vaesuse määr leibkonna tüübi lõikes: täiskasvanu ja laps(ed). Üksikvanemate osakaal, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.

Leibkond – ühises põhieluruumis (ühisel aadressil) elavate isikute rühm, kes kasutab ühiseid raha- ja/või toiduressursse ja kelle liikmed ka ise tunnistavad end ühes leibkonnas olevaks. Leibkonna võib moodustada ka üksi elav isik.

Täiskasvanu ja laps(ed) – ühe täiskasvanu ja vähemalt ühe sõltuva lapsega leibkond.

Sõltuv laps – 0–17-aastane leibkonnaliige (uuringuaasta 1. jaanuari seisuga), samuti 18–24-aastane leibkonnaliige, kes elab vähemalt ühe vanemaga ning kelle peamine sotsiaalne seisund on mitteaktiivne.

Suhtelise vaesuse määr – isikute osakaal, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.

Suhtelise vaesuse piir – 60% leibkonnaliikmete aasta ekvivalentnetosissetuleku mediaanist.

Ekvivalentsissetulek – leibkonna sissetulek, mis on jagatud leibkonnaliikmete tarbimiskaalude summaga.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, leibkonna tüüp

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring (ESU)

Aasta
Leibkonna tüüp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ühe või enama sõltuva lapsega üksikvanem 40 42,2 37,8 37,2 34,7 33,7 32 38,5 37,2