Toimetulek ja heaolu » Paljulapseliste perede vaesus: Paljulapseliste perede vaesus leibkonnapea soo lõikes

Suhtelise vaesuse määr leibkonna tüübi lõikes: vähemalt kolme lapsega paar. Paljulapseliste perede osakaal, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.

Leibkond – ühises põhieluruumis (ühisel aadressil) elavate isikute rühm, kes kasutab ühiseid raha- ja/või toiduressursse ja kelle liikmed ka ise tunnistavad end ühes leibkonnas olevaks. Leibkonna võib moodustada ka üksi elav isik.

Vähemalt kolme lapsega paar – leibkond, kuhu kuulub kaks täiskasvanut ja vähemalt kolm sõltuvat last.

Sõltuv laps – 0–17-aastane leibkonnaliige (uuringuaasta 1. jaanuari seisuga), samuti 18–24-aastane leibkonnaliige, kes elab vähemalt ühe vanemaga ning kelle peamine sotsiaalne seisund on mitteaktiivne.

Suhtelise vaesuse määr – isikute osakaal, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.

Suhtelise vaesuse piir – 60% leibkonnaliikmete aasta ekvivalentnetosissetuleku mediaanist.

Ekvivalentsissetulek – leibkonna sissetulek, mis on jagatud leibkonnaliikmete tarbimiskaalude summaga.

Leibkonnapea – leibkonnaliige, kelle sissetulek on pikema aja jooksul olnud leibkonna suurim.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, leibkonna tüüp, leibkonnapea sugu

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring (ESU)

Aasta
Sugu Leibkonna tüüp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mees Vähemalt 3 sõltuva lapsega paar 17,4 17,3 16,8 23,3 11,7 13,9 13,8 17 15,1 20,5 21,8 15,9
Naine Vähemalt 3 sõltuva lapsega paar 41,6 32,4 35,4 41,2 32,3 46,7 38,4 23 42,2 34,9 38,3 31,9