Õigus ja turvalisus » Alaealiste poolt toime pandud kuriteod: Alaealiste poolt toime pandud kuriteod kuriteo liigi lõikes

Kuriteo toimepanemisel oli isik alaealine (14–17-aastane).

Alaealine – alla 18-aastane isik.

Kuritegu – karistusseadustikus sätestatud süütegu, mille eest on füüsilisele isikule põhikaristusena ette nähtud rahaline karistus või vangistus ja juriidilisele isikule rahaline karistus või sundlõpetamine.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, kuriteo liik

Allikas: Justiitsministeerium

Aasta
Vanusgrupp (õigus) Kuriteo liik (alaealised) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
14-17 Avaliku rahu vastased kuriteod 562 314 215 201 191 184 126 77 104
14-17 Avaliku usalduse vastased kuriteod 191 138 132 37 26 38 32 37 20
14-17 Isikuvastased kuriteod 629 514 508 627 640 637 507 623 490
14-17 Liikluskuriteod 60 24 26 21 21 12 14 - -
14-17 Varavastased kuriteod 1438 999 858 935 874 759 614 615 341