Tööturg » Noorte (15–26 a.) hõivestaatus: Noorte (15–26 a.) hõiveseisund hariduse lõikes

Noorte (15–26-aastased) arv tööjõus (töötud ja hõivatud) ja mitteaktiivsete noorte arv.

Esimese taseme haridus või madalam 0–2
alghariduseta 0, algharidus 1
põhiharidus 2A
kutseharidus põhihariduseta noortele 2C
Teise taseme haridus 3
üldkeskharidus 3A
kutsekeskharidus põhihariduse baasil 3B
keskeriharidus põhihariduse baasil 3A
kutseõpe põhihariduse baasil 3C
Teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 4
kutsekeskharidus keskhariduse baasil 4B
Kolmanda taseme haridus 5–6
akadeemiline kõrgharidus (bakalaureusekraad, magistrikraad) 5A
rakenduslik kõrgharidus (rakenduskõrgharidus, diplomiõpe, kutsekõrgharidus) 5B
keskeriharidus keskhariduse baasil 5B
doktorikraad 6

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, hõiveseisund, haridustase

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Hõiveseisund Haridustase (tööturg) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tööjõud Kokku 105000 102000 104100 109300 104400 99700 102000 99400 90500 88900
Tööjõud Esimese taseme haridus või madalam 20800 22500 25300 24400 22500 19100 18900 19500 16500 15900
Tööjõud Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 58800 57400 57600 65600 62500 60900 61700 57700 51100 51500
Tööjõud Kolmanda taseme haridus 25400 22100 21200 19300 19300 19700 21400 22300 23000 21500
hõivatud Kokku 91600 91800 94800 98500 79100 71700 82900 82100 76100 76500
hõivatud Esimese taseme haridus või madalam 16100 18800 20800 20300 12900 10400 13800 13300 12800 12600
hõivatud Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 51200 51700 53600 59800 48300 44100 50300 48100 42900 44600
hõivatud Kolmanda taseme haridus 24400 21300 20400 18500 17900 17300 18800 20600 20400 19300
töötud Kokku 13400 10300 9300 10700 25200 27900 19100 17400 14400 12400
töötud Esimese taseme haridus või madalam 4800 3800 4500 4200 9600 8700 5100 6100 3700 3300
töötud Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 7600 5700 4000 5800 14200 16800 11400 9500 8200 6900
töötud Kolmanda taseme haridus .. .. .. .. 1400 2400 2600 1700 2600 2200
Mitteaktiivsed Kokku 137600 135100 128900 122700 121700 119400 111300 106400 102100 97300
Mitteaktiivsed Esimese taseme haridus või madalam 89800 90200 85200 82800 76500 72100 64900 62000 59900 56500
Mitteaktiivsed Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 43100 40700 39300 34500 39700 40600 40400 38100 37100 36100
Mitteaktiivsed Kolmanda taseme haridus 4700 4300 4400 5300 5500 6700 5900 6200 5000 4700
Kokku Kokku 242600 237100 233000 232000 226100 219000 213300 205800 192600 186200
Kokku Esimese taseme haridus või madalam 110700 112700 110500 107300 99100 91100 83800 81500 76400 72500
Kokku Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 101800 98000 97000 100100 102300 101500 102100 95800 88200 87600
Kokku Kolmanda taseme haridus 30100 26400 25600 24600 24800 26400 27400 28500 28000 26200