Tööturg » Noorte (15–26 a.) pikaajalise töötuse määr: Noorte (15–26 a.) pikaajalise töötuse määr hariduse lõikes

Noorte (15–26 a.) pikaajalise töötuse määr – aasta või kauem tööta olnud noorte (15–26 a.) töötute osakaal samaealises tööjõus.

Esimese taseme haridus või madalam 0–2
alghariduseta 0, algharidus 1
põhiharidus 2A
kutseharidus põhihariduseta noortele 2C
Teise taseme haridus 3
üldkeskharidus 3A
kutsekeskharidus põhihariduse baasil 3B
keskeriharidus põhihariduse baasil 3A
kutseõpe põhihariduse baasil 3C
Teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 4
kutsekeskharidus keskhariduse baasil 4B
Kolmanda taseme haridus 5–6
akadeemiline kõrgharidus (bakalaureusekraad, magistrikraad) 5A
rakenduslik kõrgharidus (rakenduskõrgharidus, diplomiõpe, kutsekõrgharidus) 5B
keskeriharidus keskhariduse baasil 5B
doktorikraad 6

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, haridustase

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Haridustase (tööturg) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kokku 4,9 2,8 3,3 2,3 6 10,4 7,8 5,7 5,7 4,8 1,9 2,2 1,4
Esimese taseme haridus või madalam 11,9 5,5 7,3 4,3 14,6 20,1 13,2 13,9 9,9 7,8 2,3 3,1 2,7
Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 3,9 2,3 1,8 2 3,9 9,5 7,9 4,7 5,9 4,6 2,2 2,4 1,4
Kolmanda taseme haridus .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - - -