09.06.2014

Andmete uuendamine Noorteseire veebilehel 2014. aasta I ja II kvartalis

Seoses Eesti Statistikaameti rahvastiku andmete korrektuuriga 2014. aasta I ja II kvartalis tehti vastavad muudatused ka Noorteseire süsteemi indikaatorite andmebaasis. Uute täpsustatud rahvaarvude alusel uuendati ja korrigeeriti noorte arvu ning prognoositud noorte arvu, Eesti tööjõu-uuringu andmete alusel noorte seisundit ühiskonnas ja noorte tööturu näitajaid.

Lisaks uuendati ka teiste asutuste andmetel põhinevaid indikaatoreid, nagu EHIS-e hariduse ja huvihariduse andmeid, Eesti Töötukassa registreeritud töötute noorte andmeid, Euroopa sotsiaaluuringu andmeid noorte sissetulekutest ja suhtelisest vaesuse määrast, ENEB-i andmeid noorte osalusest noortevahetuses, vabatahtlikus teenistuses ning demokraatia- ja noortealgatuse projektides, ENTK andmeid noorte osalusest laagrite ja malevate tegevustes ning noorsootööasutuste arve, Tervise Arengu Instituudi andmeid noorte vigastustest ja haigustest ning Justiitsministeeriumi andmeid alaealiste ja noorte õigusrikkumistest, väärtegudest, kuritegudest ning noorte kinnipeetavate arvust. 

2014. aasta alguses korrigeeris ESA rahvastiku andmeid vastavalt 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse rahvaarvule ning registreeritud rahvastikumuutuste – sünni- ja surmajuhtude ning elukohavahetuste (rände) – andmetele. Seoses rahvaarvude korrektuuridega arvutati ümber ka Eesti tööjõu-uuringul (ETU) põhinevad andmed. 

Täpsema informatsiooni, milliste indikaatorite osas muudatused on tehtud, saab leida allpool.

Demograafia
Noorte (7–26 a.) arv
Sündide arv
Prognoositav noorte arv (aluseks 2012. aasta alguse vanusjaotused, prognoos kuni 2040. aastani)
Noorte sisseränne Eestisse
Noorte väljaränne Eestist
Noorte seisund ühiskonnas
Haridus
Esimese taseme või madalama haridusega õpinguid mittejätkavate noorte (18–26. a) osakaal
Õppurite arv kõrghariduses
Täiendkoolitustel osalejate arv
Õpingute lõpetajate arv kõrghariduses
Õpingute katkestajate arv kõrghariduses
Õppurite arv kutsehariduses
Õpingute lõpetajate arv kutsehariduses
Õpingute katkestajate arv kutsehariduses
Eesti õpilaste PISA testi tulemused
Välismaal õppivate õpilaste arv
Tööturg
Noorte (15–26 a.) tööjõus osalemine
Noorte (15–26 a.) tööhõive määr
Noorte (15-26 a.) töötuse määr
Noorte (15–26 a.) pikaajalise töötuse määr
Noorte (15–26 a.) mitteaktiivsus ja selle põhjused
Noorte (15–26 a.) hõivestaatus
Tööturul osalevate noorte haridustase
Tööjõud: noored (15–26 a.) mittepalgalised töötajad (ettevõtjad)
Registreeritud noored (16–24 a.) töötud
Tööalast koolitust saanud noored (16–26 a.) töötud
Karjäärinõustamist saanud noored (16–26 a.) töötud
Toimetulek ja heaolu
Suhtelise vaesuse määr noorte (0–26 a.) seas
Üksikvanemate vaesus
Paljulapseliste perede vaesus
Toimetulekutoetuse saamine
Sissetulek
Vanemliku hoolitsuseta lapsed
Tervis
Haiguste esinemine – HIV positiivsed tuberkuloosi juhud noortel; Vereringeelundite haigused noortel
Vigastused ja mürgistused
Erivajadustega noored
Õigus ja turvalisus
Alaealiste korduvõigusrikkumised
Alaealiste poolt toime pandud väärteod
Alaealiste poolt toime pandud kuriteod
Kriminaalhoolduse all viibivad süüdimõistetud
Tuvastatud alaealised kurjategijad
Vanglas viibivad 18–26-aastased
Vanglas viibivad alaealised
Noorsootöö
Osalus huvihariduses
Noorte endi poolt läbi viidavad projektid
Osalemine rahvusvahelistes noorsoovahetustes
Osalus laagrite- ja malevategevuses
Noorsootööasutuste arv
Kodanikuaktiivsus ja hoiakud
Demokraatiaprojektides osalenute arv
Välisvabatahtlikuks käinute arv
Noortekogude arv

Edasi uudiste arhiivi